1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (sutartis) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas e-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį apmoka už prekes dalį (avansinis mokėjimas) arba visą kainą.

 

3. Pirkėjo duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:


  •  apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  •  išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  •  įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  •  gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

 

4.Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti paslaugas Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienų nuo užsakymo dienos

Atšaukiant paslaugą, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, paslaugą, kaina, darbų atlikimo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai 

Pirkėjas privalo sumokėti už paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

6. Pardavėjo  teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas.

Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.

Paslaugų teikimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

Pardavėjas turi teisę pratęsti paslaugų tiekimo terminą, jei tai atsitinka dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Apie tai nedelsiant telefonu arba el. paštu informuojamas Pirkėjas.

Jei dėl sistemos klaidos internetinėje parduotuvėje atsiranda klaidinga paslaugos kaina, pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą  prieš tai jį  informavęs.

 

7. Pardavėjas įsipareigoja

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti Pirkėjui užsakytos paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią paslaugą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 

8. Kitos sąlygos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.